สินเชื่อ SME เพื่อผู้ประกอบการ 7-Eleven


ต้องการเพิ่มเงินหมุนเวียน ปรับปรุงร้านใหม่ หรือเปิดสาขาเพิ่ม ไทยเครดิตช่วยคุณได้ เพียงคุณเปิดร้าน 7-11 มาไม่น้อยกว่า 1ปี วงเงินสูงสุด 1.5ล้านบาทสินเชื่อ SME เพื่อผู้ประกอบการ 7-Eleven


“วงเงินสินเชื่อธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการรายย่อยร้าน 7-Eleven”

รายละเอียดของวงเงินสินเชื่อ

ประเภทสินเชื่อ
 • วงเงินสินเชื่อประเภท Term Loan ไม่มีหลักประกัน มูลค่าตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 1.5 ล้านบาท
ระยะเวลาของวงเงินสินเชื่อ
 • ต่ำสุดไม่น้อยกว่า 3 ปี และ สูงสุดไม่เกิน 5 ปี
อัตราดอกเบี้ย
 • MRR+3.5% ต่อปี กรณีที่ไม่ซื้อประกัน MRTA
 • MRR+3.0% ต่อปี กรณีที่ซื้อประกัน MRTA

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • เพื่อสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการร้าน 7-Eleven ที่มีศักยภาพและต้องการวงเงินเพื่อใช้ในต่อยอดขยายร้าน ซ่อมแซมอุปกรณ์ในสำนักงาน หมุนเวียนธุรกิจ หรือ เปิดสาขาเพิ่มเติม เป็นต้น
 • เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าสินเชื่อธุรกิจรายย่อย โดยที่ธนาคารสามารถได้รับผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม
 • เพื่อให้การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น แต่ยังอยู่ในมาตรฐานการ พิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อที่รัดกุมและเหมาะสม

คุณสมบัติของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

 • Franchisee ของ ร้าน 7-Eleven type C และ type ปตท. ซึ่งเป็น type ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของร้าน โดยเปิดกิจการ 7-Eleven มาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมชัดเจนและเพื่อใช้ในธุรกิจเท่านั้น
 • อายุผู้กู้ที่เป็นผู้หารายได้หลักให้แก่ธุรกิจรวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระต้องไม่เกิน 65 ปี
 • กระแสเงินสดของกิจการเป็นแหล่งที่มาหลักในการชำระหนี้คืน
 • ต้องไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบ Black List ของธนาคาร
 • ข้อมูลตาม Data Mart ต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
 • ลูกค้าต้องยินยอมให้ธนาคารสามารถตรวจสอบและให้ข้อมูล Credit Bureau
 • ไม่เป็นหนี้มีปัญหา และไม่เป็นหนี้ที่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นเอกสารที่ใช้ในการสมัคร
 
กรณีบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สูมัครและคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและคู่สมรส
 • Statement ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • สัญญาซื้อขายสินค้า หรือ สัญญามัดจำ หรือ ใบสั่งซื้อสินค้า หรือ รายการบิลเงินสด หรือบันทึกรายรับรายจ่ายของกิจการ ทั้งนี้ต้องเป็นเอกสารในช่วงระยะเวลา 3 เดือนต่อเนื่องล่าสุด หรือ ใบเสร็จรับเงิน หรือใบส่งสินค้า หรือรายชื่อเจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้การค้า (ในกรณี statement ไม่สมบูรณ์)
 • หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบเครดิตบูโร
 • ภาพถ่ายร้าน 7-Eleven
 • ใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
 • เอกสารใบสรุปภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือสมุดบันทึกของกิจการอย่างน้อย 6 เดือน (ถ้ามี)
 • รายชื่อลูกหนี้การค้า/เจ้าหนี้การค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (ถ้ามี)
 • ใบเสร็จชำระเงินกู้ (ถ้ามี)
 • เอกสารสัญญาแฟรนไชส์ 7-Eleven

 


 
กรณีนิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วน ไม่เกิน 3 เดือน/ หนังสือบริคณห์สนธิ/ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • Statement ของบัญชีหลัก ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบเครดิตบูโร
 • ภาพถ่ายร้าน 7-Eleven
 • งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีย้อนหลัง 3 ปี หรือ ประมาณการงบกาไรขาดทุนประจำปีปัจจุบัน หรือ งบการเงินภายใน หรือ เอกสารใบสรุปภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือ สมุดบันทึกของกิจการอย่างน้อย 6 เดือน (ถ้ามี)
 • รายชื่อลูกหนี้การค้า/เจ้าหนี้การค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (ถ้ามี)
 • ใบเสร็จชำระเงินกู้ล่าสุด (ถ้ามี)
 • เอกสารสัญญาแฟรนไชส์ 7-Eleven


   ติดตามเราบน แฟนเพจ

   ผู้มุ่งหวัง

2020-10-26 สุรศักดิ์
2020-10-25 วรวรรธน์
2020-10-25 surasak
2020-10-23 อรุณี
2020-10-20 สมภพ
2020-10-16 นางสาวปรางค์ทิพย์
2020-10-16 กนกพร
2020-10-08 กิตติศักดิ์
2020-10-08 ธีรธร
2020-09-29 อิทธิเดช
2020-09-26 กัลวิกา

   ที่ปรึกษาธุรกิจ

  0910761705
  Website:www.cibmax.com/webmaster
Buffer
Digg
Facebook
Google
LinkedIn
Reddit
StumbleUpon
Tumblr
Twitter
VK
Yummly
Email
COPYRIGHT © 2020 | CibMax.com